Συναντήσεις του Προγράμματος

Στις 11 Μαρτίου 2022, το Green to Blue Project πραγματοποίησε διαδικτυακά την Εισαγωγική Συνάντησή του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επτά (7) οργανισμοί-εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το κύριο αντικείµενο της 1ης Διακρατικής Συνάντησης του Προγράμματος ήταν να παρουσιαστούν τα κύρια στοιχεία του Green to Blue, οι στόχοι και τα αποτελέσµατά του, καθώς επίσης και να ξεκινήσει η υλοποίηση του Αποτελέσµατος 1: Πλαίσιο δεξιοτήτων Green to Blue. Επιπλέον, επανεξετάστηκαν η διαχείριση και υλοποίηση του έργου, η οικονομική διαχείριση, η διαχείριση της ποιότητας και το επικοινωνιακό πλάνο, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το συντονισμό του έργου και τον τρόπο με τον οποίο η κοινοπραξία θα εργαστεί για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η πρώτη συνάντηση καθιέρωσε τη μελλοντική επιτυχή συνεργασία και αποτέλεσε τη βάση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους 24 μήνες. Οι επόμενες συναντήσεις μας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, ενώ τον Οκτώβριο του 2022 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εταίρων δια ζώσης.