Καλωσήρθατε στο Πρόγραμμα Green to Blue

GREEN

TO BLUE

 

Ενίσχυση των ικανοτήτων βιωσιμότητας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Σχετικά…

Η Γαλάζια Οικονομία είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον θαλάσσιο και ναυτιλιακό τομέα. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, καθώς και η ευαισθητοποίηση για το θαλάσσιο περιβάλλον και η εκπαίδευση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας αποτελούν σημαντικές συνιστώσες για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της Γαλάζιας Οικονομίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Για να επιτευχθεί η γαλάζια ανάπτυξη στην Ευρώπη, απαιτούνται επαγγελματίες με υψηλά προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα Green to Blue βελτιώνει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αναδεικνύει τεχνικές δεξιότητες με έντονο επίκεντρο τη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, παρέχοντας ένα αποτελεσματικό και λειτουργικό πρόγραμμα κατάρτισης στους εργαζόμενους και στους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου.

Προτεραιτότητες και Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Green to Blue επιτρέπει την εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνικών δεξιοτήτων στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μέσω της παραγωγής και εφαρμογής ενός ευέλικτου και προσαρμόσιμου περιεχομένου κατάρτισης για αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές.

Στοχεύει στον προσανατολισμό των ενηλίκων που εργάζονται στον θαλάσσιο τομέα προς μια βιώσιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, ιδίως μέσω της ευαισθητοποίησης όλων των παραγόντων γύρω από την έννοια της “διατήρησης της θάλασσας”, στη δημιουργία μιας νέας μορφής “φρουρού της θάλασσας” του αλιέα και του ιχθυοκαλλιεργητή και στη δημιουργία ενός μοντέλου στρατηγικής εξέλιξης των πολιτικών που είναι αφιερωμένες στη διατήρηση των θαλασσών, το οποίο θα αναπαραχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ομάδες Στόχοι

Φορείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Ερευνητικά κέντρα και Ευρωπαϊκά δίκτυα

Εκπαιδευτές, διδάσκοντες, εκπρόσωποι και συνδικάτα

Αποτελέσματα του Προγράμματος

Πλαίσιο Δεξιοτήτων Green to Blue

Το Πλαίσιο Δεξιοτήτων Green to Blue στοχεύει στον προσδιορισμό των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι επαγγελματίες της θάλασσας στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της πράσινης και της γαλάζιας οικονομίας στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Εγχειρίδιο και Οδηγίες Πολιτικής Green to Blue

Το Εγχειρίδιο και οι Οδηγίες Πολιτικής Green to Blue αποσκοπούν στην παροχή πρόσβασης σε 2 εργαλεία και συγκεκριμένα: σε ένα σύστημα επικύρωσης/πιστοποίησης δεξιοτήτων καθώς και σε οδηγίες πολιτικής σχετικά με τη σημασία του ρόλου των αλιέων και των ιχθυοκαλλιεργητών για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Green to Blue

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Green to Blue αποσκοπεί να συμβάλει στην εκπαίδευση ενηλίκων, ναυτικών φορέων και μελλοντικών “καθοδηγητών”, ώστε να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους μέσω της ανάπτυξης εξατομικευμένου και ευέλικτου περιεχομένου για την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Εταίροι

Petra Patrimonia Corsica (PPC) est une coopérative créée en 2013 pour promouvoir et accompagner l'entrepreneuriat et contribuer à la cohésion territoriale ayant des antennes aussi bien dans les Régions dites "moins développées" (Corse, Guadeloupe, Guyane) que dans les Régions dites "plus développées" (PACA). PPC est également reconnu comme un centre de formation ; il développe du matériel de formation innovant et fournit un large éventail de soutien commercial aux personnes (y compris les chômeurs) désireuses de créer une activité économique et d'explorer les opportunités liées au développement durable ainsi qu'aux secteurs de marché émergents. PPC est divisé en 4 départements principaux : - Maritima visant la valorisation, la conservation et la revitalisation du patrimoine maritime, comme l'assistance aux pêcheurs développant des activités complémentaires et le soutien et l'accompagnement des porteurs de projets maritimes & marins (entrepreneurs) dans la diversification de leurs activités traditionnelles, notamment le pescatourisme. - Petrafolia visant à promouvoir l'innovation dans le secteur agricole. - Petra Patrimonia visant la valorisation, la conservation et la revitalisation du patrimoine, du paysage et de l'environnement. - Petra Patrimonia Jeunesse, qui vise à offrir aux jeunes la possibilité de participer à la gestion de coopératives.
Demetra Formazione est la société de services de formation de référence de Legacoop Emilia Romagna. Elle offre des services de travail et de formation aux entreprises et aux particuliers, en investissant dans la croissance, les processus d'innovation et l'amélioration des compétences. Elle adopte des méthodologies de formation orientées vers le client qui permettent aux entreprises de développer leur professionnalisme, de renforcer leurs compétences, de gérer les changements et de concevoir de nouveaux produits/services. Le personnel de Demetra accompagne les personnes dans l'amélioration de leurs opportunités d'emploi et de leur croissance professionnelle, en facilitant l'entrée et le placement sur le marché du travail. Demetra Formazione a également activé en son sein un domaine d'activité spécialisé visant à former des professionnels dans le secteur des industries culturelles créatives. Grâce à cela, elle développe des projets et des parcours pour la formation de compétences spécialisées dans les domaines managérial, technico-technologique et artistique afin de soutenir la compétitivité du secteur. Elle développe actuellement deux autres projets spéciaux axés sur la durabilité et la numérisation afin d'aider les entreprises et les personnes à développer des compétences pertinentes pour l'avenir de nos économies. Demetra Formazione est accréditée par la région Emilia Romagna en tant que centre de formation professionnelle continue, opérant à travers 9 bureaux sur le territoire régional.
UNIVERSITÉ RECEP TAYYİP ERDOĞAN L'Université Recep Tayyip Erdoğan (anciennement Université de Rize) a été créée en 2007 et compte environ 20 000 étudiants. L'université s'engage à fournir la liberté académique et l'environnement pour enrichir le développement scientifique, social, intellectuel et culturel de ses étudiants. En outre, l'université doit être compétitive dans les domaines scientifiques et technologiques, orientée vers les produits, offrant une éducation de niveau international, répondant aux besoins sociaux, culturels et sportifs de ses étudiants, augmentant le personnel académique qualifié avec d'excellentes perspectives de recherche et de service professionnel. L'université s'efforce également d'assumer ses responsabilités en proposant un large éventail de programmes académiques dans les domaines des sciences naturelles, appliquées et de la santé, ainsi que des sciences sociales, des arts et des lettres, de la pêche, des services à la personne et de l'administration des entreprises. L'université cherche à impliquer les étudiants dans des activités de recherche et de création, à promouvoir l'excellence dans l'enseignement, à développer et à maintenir l'érudition, à établir des coopérations académiques avec d'autres institutions et agences internationales afin de maximiser l'efficacité par le partage de l'information et le transfert de l'innovation. L'université compte 1 100 membres du personnel académique, dont environ 500 sont titulaires d'un doctorat et spécialisés dans diverses disciplines. L'université compte environ 20 000 étudiants. Site web : http://www.erdogan.edu.tr
L'Agence de développement rural du comté de Zadar (AGRRA) est une institution publique créée par le comté de Zadar (subdivision administrative de la République de Croatie). La principale activité de l’AGRRA est le développement de la zone rurale du comté de Zadar composée de 28 municipalités et 4 villes. AGRRA coordonne et met en œuvre les activités liées au développement rural du comté de Zadar et suit les stratégies nationales et européennes dans le but d'harmoniser la législation aux niveaux régional et local avec les politiques de développement agricole et rural. Au fil des années, AGRRA a constitué une équipe solide dotée d'une vaste expertise. dans différents secteurs (relations internationales, agriculture, pêche, finance, gestion de projets, protection de l'environnement, travail de jeunesse...), afin de consolider une approche multidisciplinaire et de construire un vaste réseau de partenaires qui inclut des entités privées et publiques : PME de différents secteurs, Chambre de commerce, universités, écoles secondaires, ONG, gouvernement local, agences de développement régional et autres. AGRRA entretient des liens directs et solides avec plus de 140 organisations civiles (ONG) dans le comté de Zadar. Dans le domaine des programmes de coopération internationale et interrégionale, AGRRA se concentre sur le développement des zones rurales. L'aide est fournie principalement aux institutions et organisations opérant dans les zones rurales dans le but final de cibler leurs besoins et de développer leur potentiel. AGRRA partage avec eux son vaste réseau de partenaires internationaux afin de construire de nouvelles idées de projets, de participer activement à la société européenne et de développer un sentiment de citoyenneté et d'identité européennes.
Enaleia est une organisation sociale grecque à but non lucratif dont l'objectif est de rendre l'écosystème marin durable. Elle a commencé en 2016 en créant la première école de pêche professionnelle en Grèce, dans le but de former des jeunes dans l'industrie de la pêche en déclin constant, de créer des emplois et d'éduquer les pêcheurs sur les techniques de pêche durable. Enaleia se consacre actuellement à deux projets de nettoyage du plastique marin à grande échelle, le "Mediterranean CleanUp" en Grèce et en Italie et le "Bahari Safi" dans l'océan Indien, en collaborant avec des pêcheurs professionnels et des communautés côtières. Le plastique marin collecté par ces communautés et les engins de pêche usagés sont intégrés dans l'économie circulaire en coopération avec des entreprises de recyclage et d'upcycling certifiées. Depuis le lancement de "Mediterranean CleanUp", plus de 400 000 kg de plastique marin et d'engins de pêche usagés ont été collectés en collaboration avec plus de 300 navires de pêche et plus de 1 500 pêcheurs. Tous les matériaux collectés ont été transportés vers des installations de recyclage et d'upcycling de partenaires certifiés, tandis qu'une part importante a été transformée en produits de valeur ou en matières premières. Enaleia participe également à trois projets européens - "Catching the Potential", "Green-to-Blue" et "LIFE Dream" - visant à restaurer les écosystèmes marins et à développer les capacités des pêcheurs en vue de la durabilité des activités liées à la mer.
M.A.R.E. Soc. Coop. a r.l. est une coopérative créée en 1995 à l'initiative d'un groupe de biologistes dans le but de soutenir le développement durable du secteur de la pêche et de l'aquaculture le long de la côte Adriatique en répondant à ses besoins productifs. Au fil des années, les aptitudes et compétences de l'équipe M.A.R.E se sont développées pour couvrir des nécessités plus larges dans les domaines technologiques et scientifiques. M.A.R.E est aujourd'hui un institut de recherche reconnu pour la pêche et l'aquaculture et un centre d'assistance technique d'importance nationale qui s'efforce d'évaluer et de répondre aux besoins d'assistance, de recherche et d'innovation dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture en établissant des relations avec les institutions publiques, d'autres coopératives et centres de recherche au niveau local. , à l’échelle nationale et internationale. JUMENT. se caractérise par 5 grands domaines d’expertise : 1. Pêche - M.A.R.E. a acquis une expérience substantielle dans le suivi des ressources benthiques et pélagiques et dans la gestion des ressources liées à plusieurs activités de pêche professionnelle (par exemple drague hydraulique, chalutage, chaluts-bœufs pélagiques et engins fixes). Il a réalisé des études et une collecte de données sur la pêche récréative et sportive dans les eaux marines, en collectant chaque année des données sur le thon rouge et les grands espèces pélagiques. JUMENT. s'occupe également des problèmes d'hygiène et de salubrité liés aux produits à base de poisson et de fruits de mer. Elle soutient également les entreprises de pêche en leur apportant une assistance technique dans la création de plans de gestion de pêcheries artisanales ou de palourdes ciblant la palourde rayée (Chamelea gallina), en soutenant la création d'activités de pêche-tourisme et en recherchant des possibilités de financement européennes dans ce domaine. d'innovation marine pour les entreprises. 2. Aquaculture - M.A.R.E. mène des recherches sur les nouvelles technologies, notamment en matière de fermes conchylicoles (moules, palourdes, huîtres) et fournit une assistance technique aux entreprises individuelles à travers des études de faisabilité, des recherches de possibilités de financement, des demandes de concessions publiques, la conception et l'amélioration de fermes de moules. JUMENT. a également réalisé au cours de son histoire d'autres travaux comme : les évaluations de conformité des installations d'élevages de moules, l'évaluation des dommages après des tempêtes en mer, le suivi des paramètres environnementaux et la classification sanitaire des zones de production ainsi que des expériences sur des activités de recherche et d'expérimentation visant à la diversification de la production. Actuellement, M.A.R.E. recherche de nouvelles techniques agricoles pour une conchyliculture plus durable et plus efficace sur le plan environnemental.
Europêche représente les intérêts des entreprises de pêche dans l'Union européenne. Sa mission est de promouvoir des pratiques de pêche responsables et durables qui non seulement garantissent un environnement marin sain et diversifié, mais préservent également un secteur de la pêche économiquement et socialement durable, capable de contribuer à la demande mondiale croissante de produits de la mer sains. Europêche est la plateforme européenne qui permet une communication fluide entre les institutions européennes et le secteur de la pêche en informant toutes les parties prenantes des préoccupations et des objectifs des pêcheurs de l'UE dans la prise de décision politique. Europêche vise ainsi à garantir que les connaissances et l'expérience des pêcheurs fassent partie du processus de prise de décision dans l'UE et au niveau international, à intégrer efficacement les trois piliers - économique, social et environnemental - dans la formulation des politiques communautaires et internationales et à aider les parties prenantes à comprendre l'impact des décisions politiques. En outre, Europêche s'efforce d'améliorer et de garantir les normes de sécurité au niveau mondial, d'avoir un impact positif sur les conditions de travail, le bien-être et la prospérité, de contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'assurer des conditions de concurrence équitables pour le secteur.

Νέα

Εισαγωγική Συνάντηση (διαδικτυακά)

Συναντήσεις του Προγράμματος Στις 11 Μαρτίου 2022, το Green to Blue Project πραγματοποίησε διαδικτυακά την Εισαγωγική Συνάντησή του. Στη συνάντηση συμμετείχαν επτά (7) οργανισμοί-εταίροι από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Το κύριο αντικείµενο της 1ης Διακρατικής Συνάντησης του...

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε ερωτήσεις;

Στείλτε μας ένα μήνυμα και θα επανέλθουμε σύντομα!

Facebook

Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

REJOIGNEZ-NOUS !

Retrouvez tout l’actualité du projet

Green To Blue sur notre page Facebook !